ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
O paszportach - czyli wpisaniu konia do rejestru [aktualizacja:16.05.2013]
              Problemy z rejestracją i paszportyzacją koni trakeńskich jak i wszystkie inne problemy, już zwyczajowo są większe niż w przypadku koni pozostałych ras. Bierze się to z zastanego bałaganu i braku decyzji, które w sytuacji niejasnych i dziurawych przepisów mogłyby ten bałagan uporządkować. W zasadzie sprawa jest prosta, o ile hodowca nie wszedł już w kontakty z PZHK i nie złożył tam „zgłoszenia konia do rejestru”.

              Zgłoszenie takie kieruje wówczas do biura Związku Trakeńskiego w Polsce, który dokonuje opisu i wystawia paszport trakeński. Jeżeli jednak zgłoszenie złożone zostało do PZHK, a nie dokonano jeszcze opisu konia, należy jak najszybciej wysłać do właściwego Okręgowego lub Wojewódzkiego  Związku Hodowców Koni pismo informujące o jego wycofaniu i analogiczny dokument przesłać do ZTwP. W przypadku, kiedy na skutek zgłoszenia konia do rejestru w PZHK, dokonany już został opis konia, a paszport nie został jeszcze wystawiony, należy natychmiast wysłać do właściwego ZHK pismo wycofujące zgłoszenie, z żądaniem przesłania potwierdzonego opisu konia i zwrotu tej części opłaty, która przysługuje za zarejestrowanie konia i wystawienie paszportu (45,80 zł), jeżeli oczywiście całość należności za czynności związane z wpisem konia do rejestru została uiszczona. Przy wycofaniu zgłoszenia PZHK ma bowiem prawo do zatrzymania opłaty za dokonany opis konia (32 zł) lub do jej pobrania w przypadku jeśli hodowca opłaty takiej nie uiścił, pod warunkiem, że przekaże ten opis hodowcy. Jeżeli do zgłoszenia konia do rejestru złożonego w Związku Trakeńskim dołączony zostanie opis konia, opłata za czynności związane z  wpisem konia do rejestru zostanie pomniejszona o należność za opis konia.

          Należy podkreślić, że podane powyżej zasady postępowania dotyczą wyłącznie koni, które nie zostały wpisane do ksiąg prowadzonych przez PZHK i nie mają  paszportu wystawionego przez PZHK.

           Nie do końca jasna jest  sytuacja dotycząca wystawiania przez Związek Trakeński paszportów dla koni , które będą wpisane do ksiąg trakeńskich, a którym PZHK wystawił już paszporty, gdzie wpisano inną rasę i numer rasowy. Dla uniknięcia sytuacji w której przyporządkowanie rasowe konia byłoby różne w paszporcie i księdze hodowlanej, sprawy te potrzebują uporządkowania. Szanse na szybkie rozwiązanie problemu są nikłe. Wymaga to bowiem dobrej woli ze strony PZHK lub jasnych wytycznych władz.
 
            Interweniowałem w tej sprawie w Ministerstwie Rolnictwa – na razie bez rezultatu. Teraz kilka ważnych informacji.
  • Formularz „Zgłoszenie do rejestru” (dostępny na www.trakeny.pl) należy wypełnić dokładnie i czytelnie, nie zapominając o obowiązku podania numerów identyfikacyjnych rodziców konia (POL.......).
  • Należy pamiętać o dokonaniu zapłaty za czynności związane z opisem,  rejestracją i wystawieniem paszportu (razem 85,60 zł) – najlepiej na konto bankowe Związku numer 42 1090 1694 0000 0000 6802 8998
  • Do zgłoszenia należy dołączyć dowód urodzenia źrebięcia lub świadectwo pokrycia /unasiennienia klaczy – w oryginale, ewentualnie oryginalne dokumenty z kraju pochodzenia.
  • Należy wykonać badania markerów genetycznych. Źrebię musi posiadać badania DNA z potwierdzeniem pochodzenia.
  • Zgodnie z Decyzją Zarządu,  do opisu naszych koni upoważnione są wszystkie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia PZHK i PZJ oraz osoby posiadające uprawnienia Związku Trakeńskiego (lista także na naszej stronie)
  • Zgodnie z przepisami zgłoszenia konia do rejestru należy dokonać przed odsadzeniem (dotyczy źrebiąt), nie później jednak niż na 60 dni przed opuszczeniem przez konia gospodarstwa.
 
Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka